خانه / امکانات روستا / درمانگاه روستا

درمانگاه روستا